БНР ТОП 20

Национална седмична класация за Българска поп и рок музика

Чл. 1. БНР ТОП 20 е ежеседмично предаване, реализирано като класация на БНР за нова българска поп и рок музика. Основна цел на БНР ТОП 20 е представянето на съвременни български песни от различни стилове и поколения, които да са в унисон с мисията на БНР като обществена медия, формираща вкусовете на аудиторията.

Чл. 2. Всяка седмица в класацията взимат участие 20 (двадесет) български песни, а като нови предложения постъпват две песни и отпадат също две, които са с най-нисък бал, и отпадащите по давност съгласно чл. 3. Постъпила песен за участие в БНР Топ  20 влиза в банката за изчакване и според бала, даден от селекционния екип, влиза като ново предложение или остава в банката.

Ако дадена песен в продължение на четири седмици има бал от 0 точки и за нея няма гласове нито от селекциония екип, нито от слушателите, то тя отпада автоматично и на нейно място влиза песента с най-висок бал от останалите песни, постъпили за участие в БНР ТОП 20, присъстващи в банката с постъпилите песни.

Чл. 3. Максималният период за престой на всяка песен в класацията БНР ТОП 20 е 10 (десет) седмици. След изтичането му песента автоматично се изключва от класацията заедно с останалите песни с най-малък бал, като общият им брой винаги е две.

Чл. 4. Задължително условие за участие в класацията е песента да е дело на български автор (текст, музика, аранжимент и пр.) или в екип като съавторство с чужди музиканти. Същото условие важи и за изпълнителите.

Чл. 5. Песните не трябва да са излъчвани в радио и/или телевизионни програми, издавани на аудио- и видеоносители, изпълнявани на концерти или други публични събития, публикувани в интернет, стримийнг канали и социални мрежи или разгласявани по какъвто и да било начин повече от 4 (четири) месеца преди подаване на заявката за участие в БНР ТОП 20. Изключениe правят поредна песен от последно издаден албум с подадена заявка за участие в срок не повече от четири месеца. При установяване на нарушение, свързано с некоректна подадена заявка за участие, песните се дисквалифицират от участие.

Чл. 6. Песните се изпращат в некомпресиран аудиоформат – .wav 320 kbs с резолюция не по-малка от 16 bit / 44.1 kHz, записът трябва да е студиен, а не от концерт, както и с коректно попълнена заявка за участие. Изпълнителите изпращат две снимки с размер 16:9 и 1:1.

Чл. 7. (1) Документите за участие се подават през сайта на класацията – top20.bnr.bg, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента.
(2) Неразделна част от документите е декларация, с която се дава съгласие песента да бъде публикувана на сайта top20.bnr.bg и да бъде излъчвана в програмите на БНР. Подписаната декларация се подава чрез сайта на класацията или на хартиен носител на адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ № 4, Българско национално радио, програма „Хоризонт“.
(3) При установяване на нарушаване на регламента от страна на участниците и подаване на декларация с невярно съдържание песента не се допуска до участие в класацията, а авторите и изпълнителя/изпълнителите се дисквалифицират.

Чл. 8. Изборът на новите предложения се осъществява от селекционен екип от 9 (девет) членове – музикални редактори, продуценти и звукорежисьори от програма „Хоризонт“, програма „Христо Ботев“, регионалните програми на БНР и дирекция „Музикална продукция и състави“. Селекционният екип прослушва песните и попълва оценъчна форма с критерии за музика, текст, аранжимент и изпълнение по десетобалната система, като сборът от точките образуван от софтуерен алгоритъм определя кои песни влизат в класацията. Ако втората и третата песен е събрала равен брой точки от вота на селекционния екип, продуцентът на БНР ТОП 20 започва процедура по прегласуването им и песента, получила най-висок бал от двете, влиза като второ ново предложение.

Чл. 9. Ако песента е на чужд език, в заявката за участие се прилага текста на песента и негов превод на български. В ефира на БНР е недопустимо излъчването на песни с нецензурен текст и дискриминационно съдържание. При установяване на подобно неприемливо съдържание членовете на селекционния екип не допускат песента до участие в класацията. При спор относно допустимостта на съдържанието продуцентът на класацията взема мотивирано решение за допускане или недопускане, за което уведомява директора на програма „Хоризонт“ чрез служебна електронна поща.

Чл. 10. Гласуването се осъществява на принципа 50% на 50%, формирано от гласовете на слушателската аудитория, получени на сайта top20.bnr.bg и музикална редколегия от 9 (девет) души. Член на музикалната редколегия не може да бъде едновременно и член на селекционния екип. На шест месеца членове от селекционния екип могат да се ротират с членове от музикалната редколегия или с включването на нови членове.

Чл. 11. Всяка седмица песните от класацията с актуалните позиции ще се излъчват от понеделник до неделя, включително, във всички национални и регионални програми на БНР в рамките на БНР ТОП 20 по график, публикуван в сайта top20.bnr.bg. Графикът се изготвя от заместник главния редактор в направление „Музика“ на програма „Хоризонт“ и продуцента на БНР ТОП 20 и се утвърждава от директора на програма „Хоризонт“. Графикът за излъчване на класацията в ефира на регионалните програми на БНР се осъществява от служител, определен от директора на съответната РРС.

Чл. 12. Гласуването за песните в класацията се осъществява на официалната страница на класацията top20.bnr.bg. От един IP адрес може да се гласува за дадена песен само веднъж в рамките на една седмица от понеделник 16:00 ч. до неделя 18:00 ч. След посочения час гласуването на сайта се прекратява за обработване на резултатите.

Чл.13. Балът на всяка песен се определя от сбора от точките на слушателския вот и музикалната редколегия. Така песента с най-висок бал застава начело в класацията, последвана от песните с низходящи балове. При песни с еднакъв брой точки, за решаващ се взима вотът на музикалната редколегия. Вотът на слушателите и музикалната редколегия се формира по точкова система, както следва:

ВОТ НА СЛУШАТЕЛИТЕ               ВОТ НА СЕЛЕКЦИОННАТА КОМИСИЯ

01 място – 40 точки                                            01 място – 40 точки

02 място – 35 точки                                            02 място – 35 точки

03 място – 31 точки                                            03 място – 31 точки

04 място – 28 точки                                            04 място – 28 точки

05 място – 26 точки                                            05 място – 26 точки

06 място – 24 точки                                            06 място – 24 точки

07 място – 22 точки                                            07 място – 22 точки

08 място – 20 точки                                            08 място – 20 точки

09 място – 18 точки                                            09 място – 18 точки

10 място – 16 точки                                            10 място – 16 точки

11 място – 14 точки                                            11 място – 14 точки

12 място – 12 точки                                            12 място – 12 точки

13 място – 10 точки                                            13 място – 10 точки

14 място – 8 точки                                               14 място – 8 точки

15 място – 6 точки                                               15 място – 6 точки

16 място – 5 точки                                               16 място – 5 точки

17 място – 4 точки                                               17 място – 4 точки

18 място – 3 точки                                               18 място – 3 точки

19 място – 2 точки                                               19 място – 2 точки

20 място – 1 точка                                               20 място – 1 точка

 

Чл.14. Всяка седмица се гласува за 22 песни (20 в класацията + 2 нови предложения), като винаги две от песните получили най-малък резултат отпадат, освен посочения в чл. 3 от регламента.

Чл.15. Информация с активностите на класацията БНР ТОП 20 се публикува поетапно на сайта top20.bnr.bg.

Чл.16. До 31 март на всяка година  програма „Хоризонт“ в сътрудничество с екипите на класацията, дирекции „Дигитални програми“, „Правна“, „Техника“ и Търговска дирекция реализира концерт – церемония по връчване на годишни награди в следните категории:

  • Песен с най-висок резултат от слушателското гласуване на сайта на класацията за годината;
  • Песен с най-висок резултат от гласуването на селекционния екип за годината;
  • Най-дълго заемана първа позиция в регламентирания срок за участие в класацията;
  • Най-добър нов дует или колаборация;
  • Най-добър изгряващ музикант (дебют);
  • Награда за принос в българската поп и рок музика (за композитор, текстописец, група или музикант).